අල්ලස හා දුෂණය තුරන් කිරීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරයි

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

අල්ලස හා දුෂණය තුරන් කිරීමේ පස් අවුරුදු ජාතික වැඩපිළිවෙල රාජ්‍ය ආයතන තුළ ක්‍රියාත්මක කිරිමේ චක්‍රලේඛය ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බව අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි අධ්‍යකෂ ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න මහතා සදහන් කළේ මේ වන විට සියලු රාජ්‍ය ආයතන ලේකම්වරුන් වෙත මෙම චක්‍රලේඛය සමබන්ධයෙන් දැනුම්දීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

අල්ලස් නීතිය , වත්කම් නීතිය ,  අල්ලස් කොමිශන් සභා නිතීය යන නීති සංශොධනය කිරිමේ මූලික නීති කෙටුම්පත ද මේ වන විට රජයේ නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් නිකුත් කර ඇති බව ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube