දරුවන් පාසලට පැමිණිම අදත් සාර්ථක නැහැ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
සියලුම පාසල්වල ප්රාථමික ශ්රේණි අද විවෘත වේ.

පාසල් නිවේදනය කල නමුත් උසස් පාසැල් ආරක්ෂාව සහ සන්නද්ධ සොල්දාදුවන් ගේ දොරටුවේ නිසා ශිෂ්යයන්ගේ ඇතුල්වීම දක්නට ලැබුණේ ඉමහත් ලෙසිනි.

දිවයිනේ පවතින වාතාවරණය හේතුවෙන් සිසුන්ගේ පැමිණීම ඉතා අඩු අගයක් විය.


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube