දුමින්ද තවත් මිලියන 402ක් සබීතට ගෙවයි..!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා ලබා ගත් ගොඩනැගිල්ල අමාත්‍යාංශයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා යලි සකස් කිරීමට තවත් රුපියල් මිලිය 402ක් ලබා දෙන ලෙස කෘෂිකර්ම ආමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා කැබිනට් ප්‍රතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
මෙම ගොඩනැගිල්ල කාර්යාල පරිශ්‍රයක් ලෙස පරිවර්තනය කිරීමට වසරක පමණ කාලයක් ගතවන බව දන්වා ඇති අතර දැනටහමත් මාසයකට රුපියල් මිලියව 21ක් බැගින් මාස 4ක කාලයකට රුලිය්ල් මිලියන 84ක මුදලක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ ගොඩනැගිල්ලේ හිමි කරුවා වන සිනමා නිල සභිතා පෙරෙරා මත්මියගේ සැමියාට අයත් ඩී.පී. ජයසිංහටුවර්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පෝට් ආයතනයට ගෙවා තිබේ.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube