නව ආණ්ඩුකාරවරු දෙදෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

නව ආණ්ඩුකාරවරු දෙදෙනෙක් ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව නැගෙනහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අනුරුද්ධ යහම්පත් මහතාද, උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතාද ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube