රුපියලේ කඩාවැටීම නවත්වන්න වාහන ගෙන්වීම සීමා කරයි

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

විදේශයන්ගෙන් වාහන ගෙන්වීම සීමා කිරීමට රජය විසින් නව නීතියක් පනවා ඇත.

ඒ අනුව වාහන අනායන කිරීම සදහා වාණිජ බැංකුවල ණයවර ලිපි විවෘත කරන්නන් 100% ආන්තික මුදල් තැන්පතු අනිවාර්ය කර තිබේ.

මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ වාණිජ කටයුතු සඳහා ගෙන්වන වාහන හැර අනෙක් සියලුම වාහන සඳහා යි.

මහ බැංකුව සඳහන් කරන්නේ රුපියල මත ඇතිව තිබෙන පීඩනය සහ අනවශ්‍ය පරිදි වාහන ආනයනය වැළැක්වීමට මෙම පියවර ගත් බව ය.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutube